Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
De Ruiter Network Company B.V.
 
Versie:                 1.0
Datum:                 23 maart 2018
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van De Ruiter Network Company B.V. en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen De Ruiter Network Company B.V. en haar opdrachtgevers. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor De Ruiter Network Company B.V. alleen bindend indien en voor zover deze door De Ruiter Network Company B.V. uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 
Inhoudsopgave 
MODULE A – ALGEMEEN............................................................................................................... 2
MODULE B – CLOUDDIENSTEN..................................................................................................... 11
MODULE C – HARDWARE............................................................................................................. 14
MODULE D – BEHEERDIENSTEN.................................................................................................... 16

 MODULE A – ALGEMEEN
 
ARTIKEL A.1.DEFINITIES
De in deze algemene voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben, zowel in meervoud als in enkelvoud, de hierna volgende betekenis.
 
 1. Data: de gegevens verstrekt door Opdrachtgever, die zijn opgeslagen, toegankelijk zijn of op een andere wijze worden verwerkt via de Diensten.
 2. Dienst(en): de dienst(en) die Network Company ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het leveren van:
  1. Beheerdiensten: diensten als storingsdienst, ondersteuning, monitoring en systeembeheer, al dan niet op afstand.
  2. Clouddiensten: diensten die als online dienst (software-as-a-service) aan Opdrachtgever beschikbaar wordt gesteld, waaronder - maar niet uitsluitend - bestaande uit het aanbieden van online opslag en back-up.
  3. Hardware: diensten bestaande uit door Network Company aan Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
  4. Networking: diensten bestaande uit het aanleggen van Wifi-netwerken en security & networking infrastructuren en andere hierbij aansluitende werkzaamheden.
  5. Standaardsoftware: diensten bestaande uit het leveren van softwarepakketten zoals software van Microsoft.
  6. Eventuele andere diensten zoals omschreven in het aanbod van Network Company.
 3. Hardware: de door Network Company aan Opdrachtgever te leveren of geleverde zaken zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 4. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en/of waarop de levering van de Dienst aanvangt.
 5. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.
 6. Meerwerk: de werkzaamheden of andere prestaties verricht door Network Company die buiten de inhoud en/of omvang van de in de Overeenkomst en/of nader overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen.
 7. Network Company: het bedrijf De Ruiter Network Company B.V., gevestigd aan Kokkel 10 te Noord-Scharwoude en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37123737.
 8. Onderhoud: alle door Network Company uit te voeren werkzaamheden die moeten leiden tot het blijvend optimaal functioneren van de Diensten.
 9. Ondersteuning: alle communicatie tussen partijen en door Network Company uit te voeren handelingen die betrekking hebben op het ondersteunen van Opdrachtgever bij het gebruik van de door Network Company geleverde Diensten. Hieronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, het beantwoorden van vragen van Opdrachtgever ten aanzien van de werking van de Diensten.
 10. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Network Company een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
 11. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Network Company en Opdrachtgever op grond waarvan Network Company Diensten levert aan Opdrachtgever en waarvan deze algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 12. Website: de website van Network Company, bereikbaar via het domein www.networkcompany.nl.  
 13. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van: Nederlandse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is, en dagen waarvan Network Company vooraf (al dan niet via de Website) heeft aangegeven gesloten te zijn.
 14. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
 
ARTIKEL A.2.TOEPASSELIJKHEID EN RANGORDE
 1. De specifieke modules zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in de module omschreven toepassingsgebied. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen in een specifieke module en module A, prevaleren de afspraken in de specifieke module.
 2. De definities als omschreven in artikel A.1 zijn op alle modules van deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij elders in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden een betekenis wordt toegekend.
 3. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
 1. het aanbod / de offerte van Network Company;
 2. de eventueel afgesloten service level agreement;
 3. de eventuele afgesloten verwerkersovereenkomst;
 4. deze algemene voorwaarden.
 
ARTIKEL A.3.TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
 1. De Overeenkomst komt tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van het aanbod van Network Company door Opdrachtgever.   
 2. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met het aanbod van Network Company, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Network Company werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de aangeboden Diensten vallen, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Network Company verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formeel aanbod (bijvoorbeeld een offerte) af te wachten.
 3. Een aanbod van Network Company is vrijblijvend en geldig voor de in het aanbod aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod geldig tot veertien (14) dagen na de datum waarop het aanbod is uitgebracht.
 4. De Overeenkomst loopt vanaf het moment waarop het aanbod van Network Company aanvaard is door Opdrachtgever, tenzij er schriftelijk een andere Ingangsdatum is overeengekomen.
 
ARTIKEL A.4.UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
 1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Network Company deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen, conform het aanbod.
 2. Door Network Company opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking en dienen in geen geval als fatale termijnen.
 3. Network Company heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Opdrachtgever als dat vooraf schriftelijk overeengekomen is. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 
ARTIKEL A.5.VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER
 1. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens waarvan Network Company aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Network Company worden verstrekt. De termijn waarbinnen Network Company de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Network Company zijn ontvangen.
 2. Indien Opdrachtgever weet of kan vermoeden dat Network Company bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Opdrachtgever Network Company daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.
 3. Opdrachtgever zal Network Company toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer die Network Company redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde Data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 4. Opdrachtgever zal een vaste contactpersoon aanwijzen en diens contactgegevens beschikbaar stellen aan Network Company. De contactpersoon zal optreden als aanspreekpunt voor overleg aangaande alle aspecten van de Overeenkomst.
 5. Wijzigingen van de contactpersonen of de contactgegevens welke relevant zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, zullen steeds onverwijld bekend worden gemaakt aan Network Company.
 
ARTIKEL A.6.ONDERSTEUNING
 1. Network Company zal zich inspannen Ondersteuning te leveren bij levering van de Diensten in de vorm van telefonische support of hulp op afstand die naar het oordeel van Network Company ondersteunend zijn en snel en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd. Network Company biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van Ondersteuning, tenzij expliciet anders is overeengekomen.
 2. In aanvulling op de in lid 1 genoemde Ondersteuning is Network Company bereid zekere andere werkzaamheden te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever zal Network Company een aanbod opstellen voor de betreffende werkzaamheden.
 3. Voor zover mogelijk zal Network Company voorafgaand aan de werkzaamheden de kosten van de Ondersteuning aan Opdrachtgever schriftelijk bekend maken.
 
ARTIKEL A.7.BACK-UPS
 1. Alleen als dit expliciet is overeengekomen zal Network Company reservekopieën (back-ups) maken van bepaalde Data van Opdrachtgever op systemen van Network Company of derden, en deze Data op verzoek aan Opdrachtgever beschikbaar stellen tegen een redelijke vergoeding. Deze reservekopieën kunnen na beëindiging van de Overeenkomst op elk moment vernietigd worden. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om tijdig te verzoeken om een reservekopie bij beëindiging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat Network Company reservekopieën zal maken van de Data, dan zullen partijen minimaal vastleggen met welke frequentie dit gebeurt en hoe lang de reservekopieën bewaard blijven.
 3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden eventuele reservekopieën gemaakt via een geautomatiseerd proces en worden deze reservekopieën steekproefsgewijs getest of ze naar behoren werken. Enkel wanneer partijen schriftelijk overeenkomen dat alle of bepaalde reservekopieën handmatig door Network Company getest worden, kan Network Company ervoor instaan dat de handmatig geteste reservekopieën naar behoren werken en terug gezet kunnen worden.
 
ARTIKEL A.8.MEERWERK
 1. Alle wijzigingen in de Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door onvoorziene externe omstandigheden een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als Meerwerk beschouwd. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 2. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Network Company tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het Meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd Meerwerk.
 
ARTIKEL A.9.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 1. Alle rechten op Data (die Opdrachtgever opslaat of verwerkt via de Diensten) berusten en blijven berusten bij Opdrachtgever. Network Company heeft een gebruiksrecht om de Data in te zetten voor de Diensten.
 2. Network Company zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Diensten, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Network Company daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.
 3. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Diensten, de bijbehorende software, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij Network Company en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van Network Company, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.
 4. Niets in de Overeenkomst is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Opdrachtgever over te dragen. Het gebruik dat Opdrachtgever mag maken van de Diensten is beperkt tot hetgeen in de Overeenkomst is beschreven. Opdrachtgever zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Network Company en/of haar licentiegevers.
 5. Network Company verstrekt hierbij Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Diensten te kunnen gebruiken in overeenstemming met het aanbod en de onderhavige algemene voorwaarden.
 6. Network Company heeft het recht het gebruiksrecht als bedoeld in het vorige lid niet te verstrekken of in te trekken indien Opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst. Verder worden alle door Network Company verstrekte licenties of gebruiksrechten geleverd onder de voorwaarde van volledige betaling. Indien Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Network Company niet nakomt, dan komen de verstrekte licenties of gebruiksrechten automatisch te vervallen.
 7. Network Company maakt bij het leveren van de Diensten mogelijk gebruik van de diensten en/of programmatuur van derden. De (open source) (licentie)voorwaarden van die derden kunnen hierdoor mede van toepassing zijn op Opdrachtgever. Opdrachtgever zal dergelijke voorwaarden van derden naleven. Network Company spant zich ervoor in om dergelijke aanvullende voorwaarden te delen met Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Network Company van alle aanspraken van derden in verband met het niet naleven van de voornoemde aanvullende voorwaarden van derden.
 8. Indien Opdrachtgever informatie stuurt naar Network Company, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Opdrachtgever Network Company een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Diensten. Dit geldt niet voor informatie die Opdrachtgever nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 
ARTIKEL A.10.NIET-OVERNAME PERSONEEL
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de duur van een Overeenkomst, alsmede voor een periode van twaalf (12) maanden nadat alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Network Company ten einde zijn gekomen, enige medewerker van Network Company rechtstreeks voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard ook aan te gaan, behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van Network Company. In geval van overtreding van dit artikel is de Opdrachtgever aan Network Company een boete verschuldigd ter grootte van € 50.000,-. Deze boete is direct opeisbaar ten gevolge van het enkele feit van de overtreding, maar laat daarnaast de mogelijkheid aan Network Company om volledige schadevergoeding te eisen.
 
ARTIKEL A.11.PRIJZEN
 1. Opdrachtgever betaalt Network Company een vergoeding voor de Dienst zoals vermeld in het aanbod. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle door Network Company genoemde prijzen exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 2. Alle prijzen in aanbiedingen, prijslijst(en) en/of overige communicatiemiddelen van Network Company zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
 3. Indien een prijs is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Network Company het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 4. Network Company is gerechtigd de door haar gehanteerde en/of de overeengekomen prijzen telkens bij verlenging van de Overeenkomst en/of éénmaal per kalenderjaar, aan te passen op basis van inflatie, loonindexeringen op basis van een cao, een stijging van kosten of veranderde marktomstandigheden. Indien een toeleverancier van Network Company zijn prijzen verhoogt, dan is Network Company steeds gerechtigd deze verhoging per direct door te berekenen aan Opdrachtgever.
 5. Network Company is gerechtigd de prijscondities tussentijds aan te passen en Opdrachtgever aanvullend te factureren indien blijkt dat de Opdrachtgever door organisatorische wijzigingen niet meer voldoet aan de condities waar hij bij aangaan van de Overeenkomst op is ingeschaald.
 
ARTIKEL A.12.BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Network Company zal de door Opdrachtgever eenmalig verschuldigde bedragen vooraf aan Opdrachtgever factureren. Periodiek verschuldigde bedragen zullen voorafgaand aan de betreffende periode door Network Company aan Opdrachtgever worden gefactureerd.
 2. Network Company mag elektronische facturen uitreiken aan het bij Network Company bekende e-mailadres van Opdrachtgever. Opdrachtgever gaat akkoord met deze wijze van facturatie.
 3. De betalingstermijn van een factuur is dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien Opdrachtgever na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, zal Network Company Opdrachtgever alsnog de mogelijkheid geven om het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te betalen. Indien Opdrachtgever ook na deze termijn niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke (handels-)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief volledige incassokosten en/of kosten van juridische bijstand.
 6. In geval Opdrachtgever enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Network Company zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd het recht van Network Company op vergoeding van schade.
 7. Vorderingen van Network Company zijn direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, er algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt of in liquidatie treedt.
 8. Indien er op grond van feiten en omstandigheden redelijke twijfel kan bestaan of Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, heeft Network Company het recht van Opdrachtgever financiële zekerheid te verlangen in de vorm van een borgstelling voor zes maanden dienstverlening.
 
ARTIKEL A.13.AANSPRAKELIJKHEID
 1. De aansprakelijkheid van Network Company voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins, is uitgesloten.
 2. Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is Network Company jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  1. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  2. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft moeten maken om Network Company er toe te manen de Overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  3. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is;
  4. redelijke en aantoonbare kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. Network Company is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, zoals schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens en schade wegens bedrijfstagnatie.  
 4. Het maximale bedrag waarvoor Network Company aansprakelijk kan zijn krachtens lid 2 van het onderhavige artikel, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever voor de Diensten aan Network Company heeft betaald in de zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan EUR 10.000,- (exclusief btw) per gebeurtenis.
 5. De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Network Company.
 6. De aansprakelijkheid van Network Company wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Network Company onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Network Company ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Network Company in staat is adequaat te reageren.
 7. De toepassing van artikel 6:271 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Dit houdt in dat een eventuele ontbinding van de Overeenkomst geen ongedaanmakingsverplichtingen met zich meebrengt.  
 8. Opdrachtgever vrijwaart Network Company voor alle aanspraken van derden (waaronder klanten van Opdrachtgever), ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst.
 
ARTIKEL A.14.OVERMACHT
 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet (overmacht).
 2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Network Company beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Network Company geen feitelijke macht kan uitoefenen, zoals netwerken in het internet waar Network Company geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Network Company die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DoS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Network Company; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; niet-beschikbaarheid van personeelsleden/gedetacheerden (door ziekte of anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
 3. Indien een situatie van overmacht langer dan dertig (30) dagen duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige iets verschuldigd zullen zijn.
 
ARTIKEL A.15.GEHEIMHOUDING EN TOEGANGSCODES
 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 3. Indien overeengekomen, zal Network Company de Opdrachtgever voorzien van toegangscodes. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat verlies van deze toegangscodes kan leiden tot ongeautoriseerde toegang tot een Dienst of bijvoorbeeld een (beheer)omgeving. Opdrachtgever zal de verstrekte toegangscodes beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang en ongeautoriseerde personen.
 4. In het bijzonder dient Opdrachtgever toegangscodes strikt geheim te houden. Network Company mag ervan uit gaan dat alles dat gebeurt binnen een Dienst, zoals een (beheer)omgeving, na aanmelding met de toegangscodes van Opdrachtgever, onder leiding en toezicht van Opdrachtgever gebeurt. Opdrachtgever is dus zelf verantwoordelijk voor alle handelingen na een aanmelding met de toegangscodes van Opdrachtgever.
 5. In geval van een vermoeden van misbruik van toegangscodes, dient Opdrachtgever Network Company onverwijld op de hoogte te stellen en indien mogelijk dient Opdrachtgever de toegangscodes te wijzigen.
 
ARTIKEL A.16.DUUR EN OPZEGGING
 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn zoals vermeld in het aanbod, tenzij de Overeenkomst eindigt door het volbrengen van een vooraf vastgestelde taak. Indien geen termijn is vermeld wordt de Overeenkomst aangegaan voor de duur van twaalf (12) maanden. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.  
 2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft, dan zijn beide partijen gerechtigd om de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Bij het uitblijven van een schriftelijke opzegging met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn, zal de Overeenkomst steeds stilzwijgend worden verlengd met dezelfde periode als waarvoor de Overeenkomst initieel is aangegaan.
 3. Hetgeen hiervoor is bepaald geldt enkel voor zover de wet niet dwingendrechtelijk anders voorschrijft. Voor eventuele telecommunicatiediensten geldt dat deze na het eerste jaar te allen tijde opgezegd kunnen worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.  
 4. Network Company mag de Overeenkomst per direct schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
 1. Opdrachtgever is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
 2. Opdrachtgever is failliet verklaard;
 3. Opdrachtgever heeft surseance van betaling aangevraagd;
 4. de activiteiten van Opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd.
 1. Indien Network Company de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
 2. Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zijn de vorderingen van Network Company op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijven betaalde bedragen, alsook bedragen die nog gefactureerd of betaald moeten worden voor   reeds geleverde Diensten en/of Hardware verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking.
 3. Het recht tot opschorting door Network Company geldt voor alle met Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten gelijktijdig, ook als Opdrachtgever slechts in verzuim is met betrekking tot één Overeenkomst, en onverminderd het recht van Network Company op vergoeding van schade.
 
ARTIKEL A.17.WIJZIGING VAN OVEREENKOMST
 1. Network Company is gerechtigd de Diensten en deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging.
 2. Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Website, of per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan Network Company kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Opdrachtgever.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, dient Opdrachtgever dit binnen veertien (14) dagen na bekendmaking schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Network Company. Network Company kan vervolgens de wijziging heroverwegen. Indien Network Company daarop de wijziging niet intrekt, kan Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
 
ARTIKEL A.18.OVERIGE BEPALINGEN
 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Network Company gevestigd is.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. De door Network Company ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie of informatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
 6. Network Company is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.
 7. De toepasselijkheid van het bepaalde in artikel 6:227b lid 1 en 6:227c BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  MODULE B - CLOUDDIENSTEN 

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het leveren van Clouddiensten, zoals cloudopslagdiensten en online werkplekken, geldt voorts het in deze module bepaalde.
 
ARTIKEL B.1.GEBRUIK VAN DE DIENST
 1. De Dienst zal beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever als online dienst vanaf de Ingangsdatum of elke andere datum die schriftelijk is overeengekomen. Network Company zal Opdrachtgever op de hoogte stellen wanneer de Dienst beschikbaar gesteld wordt. Opdrachtgever bepaalt zelf hoe hij de Dienst inzet en voor welke specifieke doelen.
 2. Network Company verstrekt hierbij Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van de Overeenkomst teneinde de Dienst te kunnen gebruiken in overeenstemming met de Overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Indien Network Company de Opdrachtgever voorziet van bepaalde toegangscodes, is Opdrachtgever gehouden om de verstrekte toegangscodes strikt geheim te houden zoals nader bepaald in artikel A.15.
 
ARTIKEL B.2.GEBRUIKSREGELS
 1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Dienst de Nederlandse of andere op Opdrachtgever of Network Company van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
 2. Het is Opdrachtgever enkel toegestaan de Dienst voor eigen gebruik in te zetten. Het is uitdrukkelijk verboden om de Dienst te gebruiken ten behoeve van derden, dan wel toegang te geven toegang te geven tot een account van Opdrachtgever aan derden.
 3. In het bijzonder is het verboden de Dienst op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor derden ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s of het excessief vaak doen van aanroepen van de Dienst.
 4. In het bijzonder (maar niet uitsluitend) is het niet toegestaan om:
 1. de Diensten zodanig te gebruiken dat een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden wordt veroorzaakt, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 2. middels de Diensten materialen aan te bieden die onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 3. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks, torrents of verwijzingen te plaatsen naar (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 4. de Diensten te onderverhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen; of
 5. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware te verspreiden.
 1. Indien Network Company constateert dat Opdrachtgever bovengenoemde voorwaarden overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal zij Opdrachtgever waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag Network Company zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. In urgente of ernstige gevallen kan Network Company zonder waarschuwing ingrijpen.
 2. Indien naar het oordeel van Network Company hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Network Company of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Network Company gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Network Company mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.
 3. Network Company is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Network Company gerechtigd om de naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt over het door Opdrachtgever inbreuk maken op diens rechten of de Overeenkomst.
 4. Network Company kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op Opdrachtgever verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Network Company van alle aanspraken van derden die betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.
 
ARTIKEL B.3.OPSLAG- EN DATALIMIETEN
 1. Network Company kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer die Opdrachtgever per maand mag gebruiken in het kader van de Dienst.
 2. Niet verbruikte opslagruimte, bandbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Network Company bij Opdrachtgever een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de tarieven die Network Company hier standaard voor hanteert.
 4. Network Company is niet aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 5. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Network Company gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever indien blijkt dat de betreffende oorzaak toerekenbaar is aan Opdrachtgever.
 
ARTIKEL B.4.SOFTWARE EN UPDATES
 1. Network Company zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Network Company is hierbij mogelijk afhankelijk van haar toeleveranciers. Tevens is Network Company gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 
ARTIKEL B.5.BESCHIKBAARHEID, STORINGEN EN ONDERHOUD
 1. Network Company zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn. Opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op specifieke service levels, zoals een bepaalde beschikbaarheid of reactietijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Bijvoorbeeld in een service level agreement.
 2. Network Company heeft het recht de Diensten of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van Onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. Network Company zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Network Company is echter nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling omdat Network Company in dit kader ook afhankelijk is van toeleveranciers.
 3. Network Company heeft het recht om haar systemen, inclusief de Dienst, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Network Company zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Network Company is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 4. Network Company zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, Onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 
ARTIKEL B.6.PROCEDURE NA BEËINDIGING
 1. Wanneer de Overeenkomst is opgezegd, zal Network Company gedurende de opzegtermijn op verzoek van Opdrachtgever redelijkerwijs meewerken aan een migratie van de Data, bijvoorbeeld naar Opdrachtgever zelf of naar een andere dienstverlener. Network Company mag voor deze medewerking kosten in rekening brengen.
 2. Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is Network Company gerechtigd om alle Data te verwijderen. Indien de Data ook na het ten einde komen van de Overeenkomst beschikbaar moet blijven, dan wel wanneer Opdrachtgever wenst dat Network Company ook na het ten einde komen van de Overeenkomst nog meewerkt aan een migratie van de Data, dan moet Opdrachtgever tijdig voor het daadwerkelijk ten einde komen van de Overeenkomst hierom verzoeken. In dat geval is Network Company bereid om met Opdrachtgever nadere afspraken te maken over het bewaren van Data het meewerken aan een migratie na het ten einde komen van de Overeenkomst. Network Company mag voor deze medewerking kosten in rekening brengen.
 3. Tenzij partijen conform het voorgaande lid nadere afspraken maken, is Network Company te allen tijde gerechtigd om vanaf één maand na het ten einde komen van de Overeenkomst alle Data van Opdrachtgever te verwijderen.

MODULE C – HARDWARE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het leveren van Hardware, geldt voorts het in deze module bepaalde.
 
ARTIKEL C.1.LEVERING VAN HARDWARE
 1. Hardware is geleverd aan de Opdrachtgever indien deze is bezorgd aan het door de Opdrachtgever bij de opdracht opgegeven leveringsadres en deze bezorging is aanvaard door de Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever is verplicht direct na het in ontvangst nemen van de Hardware tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks binnen 24 uur ter kennis van Network Company te worden gebracht.
 3. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de producten aan Network Company te worden gemeld.
 4. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Network Company is kenbaar gemaakt, wordt de Hardware geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, en dergelijke, gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Network Company.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 7. Indien de Hardware na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
 8. In het geval van herstel of vervanging van de door Network Company geleverde Hardware is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het maken van back-ups ten behoeve van het behouden van eventuele opgeslagen Data, tenzij anders overeengekomen.
 
ARTIKEL C.2.EIGENDOMSVOORBEHOUD
 1. Zolang Opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Network Company heeft voldaan, blijft alle geleverde Hardware eigendom van Network Company.
 2. Alle door Network Company geleverde Hardware, die onder het eigendomsvoorbehoud uit het vorige lid van dit artikel vallen, mogen door Opdrachtgever niet worden doorverkocht, als betaalmiddel worden gebruikt, worden verpand of op enige andere wijze bezwaard.
 3. Opdrachtgever dient al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Network Company veilig te stellen. Opdrachtgever is in dat kader gehouden de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd als herkenbaar eigendom van Network Company te bewaren.
 4. Indien een derde partij beslag wil (laten) leggen op Hardware die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, dan wel daarop rechten wil vestigen of laten gelden, dan stelt Opdrachtgever Network Company daarvan direct op de hoogte.
 5. Opdrachtgever geeft bij voorbaat uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke toestemming aan Network Company en door Network Company aan te wijzen derden om de plaatsen, waar de eigendommen van Network Company zich bevinden, te betreden en de Hardware terug te nemen indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt
 
ARTIKEL C.3.GARANTIE
 1. Op de door Opdrachtgever bij Network Company gekochte Hardware rust fabrieksgarantie. Informatie over wat fabrieksgarantie inhoudt, staat op de website dan wel in de bijgeleverde documentatie van de fabrikant.
 2. Network Company zal haar wettelijke verplichting in het kader van conformiteit van geleverde Hardware nakomen, maar verleent Opdrachtgever standaard geen (extra) garantie op de geleverde Hardware, tenzij anders is overeengekomen.
 3. De voornoemde (wettelijke) garantie geldt niet:
  1. indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage;
  2. indien gegeven instructies, voor het gebruik van het product, niet zijn nagekomen;
  3. voor de toestand van de producten, ontstaan ten gevolge van ondeskundig opslaan, of klimatologische of andere inwerkingen.
 4. Het retourneren van Hardware is enkel mogelijk na voorafgaande toestemming van Network Company en met inachtneming van de procedures en instructies van Network Company. Indien Opdrachtgever Hardware zal retourneren aan Network Company, dient Opdrachtgever de Hardware zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat van levering aan Network Company te retourneren. Indien er kosten verbonden zijn aan het retourneren van Hardware, dan zijn die voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien Network Company gehouden is om reparaties of vervangende leveringen uit te voeren, dan wordt Network Company altijd een redelijke termijn gegund om dergelijke reparaties of vervangende leveringen uit te voeren.
 6. Network Company is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens die het gevolg is van het herstellen of vervangen van Hardware.
 
ARTIKEL C.4.INSTALLATIE EN CONFIGURATIE
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Opdrachtgever zelf volledig verantwoordelijk voor de hardware-, software- en netwerkomgeving, alsmede de installatie van de Hardware.
 2. Indien apart schriftelijk overeengekomen is Network Company bereid de installatie van de Hardware te verrichten ten behoeve van Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever zal Network Company een offerte opstellen voor de betreffende werkzaamheden. Voor zover mogelijk zal Network Company voorafgaand aan de werkzaamheden de kosten voor de installatie aan Opdrachtgever schriftelijk bekend maken.
 3. In geval Network Company de installatie als in het voorgaande lid verricht zal Opdrachtgever op verzoek van Network Company medewerkers en hulppersonen van Network Company alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, Onderhoud en aanpassingen van de Hardware mogelijk te maken. Op verzoek van Network Company zal Opdrachtgever eigen werknemers ter beschikking stellen.
 4. De keuze, aanschaf en beheer van de Hardware waarbinnen de configuratie en installatie plaats zal vinden is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Network Company zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet voldoet aan de eisen van Network Company, is Network Company gerechtigd installatie en configuratie te weigeren.
 5. Opdrachtgever zal direct na het opleveren van de geïnstalleerde of geconfigureerde Hardware tot controle ervan over te gaan. Indien Opdrachtgever gebreken constateert, dient zulks binnen vijf werkdagen ter kennis van Network Company te worden gebracht.
 6. Indien bovengemelde gebreken niet binnen de daar genoemde termijn aan Network Company kenbaar is gemaakt, wordt de Hardware geacht goed te zijn geïnstalleerd en/of geconfigureerd.
MODULE D – BEHEERDIENSTEN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het leveren van Beheerdiensten, zoals storingsdiensten, monitoring (op afstand) en systeembeheer, geldt voorts het in deze module bepaalde.
 
ARTIKEL D.1.DIENSTVERLENING
 1. Network Company zal de Dienst uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting, tenzij Network Company in de Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.
 2. De beschikbaarheid en kwaliteit van de Dienst is mede afhankelijk van enkele externe factoren, waaronder de medewerking van Opdrachtgever en de internetverbinding van Opdrachtgever indien de dienstverlening van Network Company op afstand plaatsvindt.
 3. Indien Network Company de Opdrachtgever voorziet van toegangscodes, is Opdrachtgever gehouden om de verstrekte toegangscodes strikt geheim te houden zoals nader bepaald in artikel A.15.
 
ARTIKEL D.2.BESCHIKBAARHEID, STORINGEN EN ONDERHOUD
 1. Network Company zal zich inspannen om de Diensten zo goed mogelijk te leveren en beschikbaar te laten zijn. Opdrachtgever kan enkel aanspraak maken op specifieke service levels, zoals een bepaalde beschikbaarheid of reactietijd, indien dit schriftelijk is overeengekomen. Bijvoorbeeld in een service level agreement.
 2. Behoudens tegenbewijs zal de door Network Company gemeten beschikbaarheid en het serviceniveau gelden als volledig bewijs.
 3. Network Company heeft het recht de Diensten of een onderdeel daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van Onderhoud (gepland en ongepland), aanpassing of verbetering daarvan. Network Company zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Network Company is echter nooit aansprakelijk voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling omdat Network Company in dit kader ook afhankelijk kan zijn van toeleveranciers.
 4. Network Company heeft het recht om de Dienst, inclusief systemen die bij het leveren van de Dienst gebruikt worden, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Network Company zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Network Company is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 5. Network Company zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, Onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 
ARTIKEL D.3.BENODIGDE TELECOMMUNICATIEFACILITEITEN
 1. Indien bij de uitvoering van de Dienst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Network Company staan.
 2. Network Company is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van de in het vorige lid genoemde faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Network Company.
 3. Indien bij de uitvoering van de Dienst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is Network Company gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Network Company kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Network Company is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt.
 
ARTIKEL D.4.ONDERSTEUNING OP AFSTAND
 1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.
 2. Network Company zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers en/of netwerken op afstand kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.
 3. Indien blijkt dat Ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de aard van het probleem, dan zal Network Company in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing op locatie, mits dergelijke werkzaamheden binnen de scope van de dienstverlening van Network Company passen en de locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden in goed onderling overleg is overeengekomen.
 
ARTIKEL D.5.ONDERSTEUNING OP LOCATIE
 1. Indien (een medewerker van) Network Company op locatie van Opdrachtgever in het kader van de Dienst Ondersteuning levert, zorgt Opdrachtgever er kosteloos voor dat Network Company de beschikking heeft over de naar het oordeel van Network Company benodigde faciliteiten zoals een adequate en veilige werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten.
 2. Opdrachtgever garandeert dat de in het vorige lid genoemde faciliteiten voldoen aan Arboreglementen en/of Arbowetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Network Company voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Network Company, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden die het gevolg is van handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situatie in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende (standaard)procedures en/of huisreglementen tijdig aan (de medewerker van) Network Company kenbaar maken.
 
ARTIKEL D.6.SPECIFIEKE BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Reistijd en reis- en verblijfskosten in het kader van beheerdiensten zullen separaat in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Beheerdiensten, waaronder mede wordt verstaan licenties of abonnementen op specifieke ondersteuning door Network Company of haar toeleveranciers (zoals zogenoemde ‘care packs’), worden geleverd onder de voorwaarde van volledige betaling. Indien Opdrachtgever enige betalingsverplichting jegens Network Company niet nakomt, dan is Network Company of de betreffende toeleverancier niet gehouden om de specifieke ondersteuning te leveren. Het voorgaande ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.

Network Company B.V.

Network Company B.V.

Broeker Werf 8, 1721 PC Broek op Langedijk

Telefoon: 0226-820840

Fax: 0226-344600

E-mail: info@networkcompany.nl